690

ਸਫਾਈ ਰੱਬ ਤੋ

ਸਫਾਈ ਰੱਬ ਤੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ. (Cleanliness is godliness.)