652

ਅੱਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਲਕਦਾ

ਅੱਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਲਕਦਾ ਹੈ. (Adha hmesha shalkda hai.)