1319

ਅੱਨ੍ਹੀ ਕੁਕੜੀ

ਅੱਨ੍ਹੀ ਕੁਕੜੀ ਖਸ ਖਸ ਦਾ ਚੋਗਾ. (Anhi kukdi khas khas da choga.)