645

ਕੱਚੇ ਨੇ ਕੱਚ

ਕੱਚੇ ਨੇ ਕੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ (Kacche ne kacch hi karna.)