674

ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ

ਸੋਗ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ. (Sog dil da rog.)