759

ਕੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਕੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ. (Kakh di chori, te lakh di vi chori.)