902

ਰੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਨ ਨੂੰ

ਰੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਨ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ. (Wife and food, one should not speak ill of these two.)