1361

ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ

ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ. (Only the wearer knows where the shoe pinches.)