674

ਕੱਖ ਨਾਲ

ਕੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ. (Kakh naal vi rakh.)