2285

ਸਾਵਣ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇ ਨੂੰ

ਸਾਵਣ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹਰਾ ਦਿਸਦਾ. (Everything looks pale to a jaundiced eye.)