667

ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ

ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ. (Ijjat gwa dinda hai, roj da aana jaana.)