677

ਹੋਣੀ ਹੋਣਹਾਰ

ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣਹਾਰ. (Anhoni honi nahi honi honhaar.)