845

ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਨਕਾ

ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਨਕਾ. (A guilty conscience needs no accuser.)