671

ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ

ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇਡਾ. (A bad workman quarrels with his tools.)