656

ਮੱਛੀ

ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. (A rotten sheep infects the whole flock.)