561

ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ

ਡਾਵਾਡੋਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ. (A rolling stone gathers no moss.)