612

ਅੱਗੇ ਨੀ ਸੀ ਮਾਣ

ਅੱਗੇ ਨੀ ਸੀ ਮਾਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਥ ਦਾ ਗੁਮਾਣ. (Agge ni si maan, hun tan nath da gumaan.)