747

ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ

ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ. (No pain, no gain.)