601

ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ

ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਤੇ ਲੁੱਟ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ. (Penny wise and pound foolish.)