664

ਮੁਸੀਬਤ

ਮੁਸੀਬਤ ਕਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. (Misfortunes never come alone.)