730

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ (Out of sight, out of mind.)