877

ਸੋਚੀ ਪਿਆ

ਸੋਚੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ (Sochi pya, te banda gya.)