925

ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ (A blind man is no judge of colours.)