624

ਸੁੰਦਰਤਾ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ. (Beauty needs no ornaments.)