623

ਪਹਲੇ ਤੋਲੋ

ਪਹਲੇ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ. (Think before you speak.)