681

ਕੋਲਿਆ ਦੀ ਦਲਾਲੀ

ਕੋਲਿਆ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ. (If you live with dogs, you get up with flies.)