842

ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ

ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ. (Necessity is the mother of invention.)