962

ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ. (To err is human.)