713

ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਣ

ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਣ ਸਭ ਕਰੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ. (Vows made in storm are forgotten in calm.)