583

ਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. (Time once past can never be recalled.)