854

ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ

ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ ਕਰ-ਕਰ ਲੰਬੇ ਹੱਥ. (Money begets money.)