622

ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ

ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋ ਜਨਾਬ ਫਾਖਤਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ.