628

ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਟੀ

ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਟੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ. (Might is right.)