677

ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ

ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ. (It is hard to live in Rome and fight with the Pope.)