611

ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ

ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ. (Make hay while the sun shines.)