721

ਦੁਨੀਆ ਆਸ

ਦੁਨੀਆ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ. (Hope sustains life.)