703

ਵੱਖੋ ਵੱਖ

ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅੱਖ. (Separated lovers can’t fall asleep.)