655

ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ

ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਖਜੂਰ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ. (Out of the frying pan into the fire.)