758

ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਪਲੀ ਪਲੀ ਰਾਮ ਰੁੜ੍ਹਾਏ ਕੁੱਪਾ

ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਪਲੀ ਪਲੀ ਰਾਮ ਰੁੜ੍ਹਾਏ ਕੁੱਪਾ. (Man proposes, God disposes.)