643

ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀ

ਅੰਨਾ੍ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਘਰ  ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ. (Charity begins at home.)