864

ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ

ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ. (Every potter praises his own pot.)