603

ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੁੰਠੂ ਬਣਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੁੰਠੂ ਬਣਨਾ. (Self-praise is no recommendation.)