601

ਬੇਕਾਰ ਨਾਲੋ ਬੇਗਾਰ ਚੰਗੀ

ਬੇਕਾਰ ਨਾਲੋ ਬੇਗਾਰ ਚੰਗੀ. (Better wear out to rust out.)