650

ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ

ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ. (Chaldi da naam gaddi.)