679

ਦੋ ਮੁੱਲਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਹਰਾਮ

ਦੋ ਮੁੱਲਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਹਰਾਮ. (Too many cooks spoil the broth.)