2774

ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ

ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ. (Union is strength.)