3018

ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ

ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ. (Union is strength.)