619

ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ

ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੁਦ ਮੀਆਂ ਫਜੀਹਤ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ. (Example is better than precept.)