699

ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ

ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ. (While in Rome, do as the Romans do.)