712

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈਸਲੈਡ

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈਸਲੈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗਰੀਨਲੈਡ ਹੈ।