1417

ਦੁਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਦੁਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। (World of money, does not respect humans)